Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

imageowfgn.png Beroendeframkallande medel.

Iaktta största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Elvanse (lisdexamfetamindimesylat) 20/30/40/50/60/70 mg hårda kapslar. Farmakoterapeutisk grupp: Centralt verkande sympatomimetika. ATC-kod: N06BA12. Rxs, särskild receptblankett krävs. (F) Subventionsbegränsning: Subventioneras endast när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt.
Indikation: Elvanse är indicerat som en del i ett omfattande behandlingsprogram anpassat för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet) hos barn i åldern 6 år och äldre, när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt. Behandling med Elvanse är inte indicerat för alla barn med ADHD och beslutet att använda läkemedlet måste grundas på en mycket noggrann bedömning av svårighetsgrad och kronicitet av barnets symtom i förhållande till barnets ålder och risk för missbruk, felanvändning eller avvikande användning. Behandlingen ska ske under överinseende av specialist på beteendestörningar hos barn och/eller ungdomar. Kontraindikationer: Överkänslighet mot sympatomimetiska aminer eller mot något hjälpämne, samtidig användning av monoaminoxidas (MAO)-hämmare eller inom 14 dagar efter att dessa läkemedel har satts ut på grund av risk för hypertensiv kris, hypertyroidism eller tyreotoxikos, agitationstillstånd, symtomatisk kardiovaskulär sjukdom, avancerad arterioskleros, måttlig till svår hypertoni samt glaukom. Varningar och försiktighet: Missbruk och beroende, kardiovaskulära biverkningar, psykiska biverkningar, tics, långsiktig tillväxthämning (längd och vikt), kramper, synstörningar, förskrivning och utlämning samt användning tillsammans med andra sympatomimetiska läkemedel. Elvanse bör endast användas under graviditet om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken för fostret. Elvanse ska inte användas under amning. Kan ha en måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner, då Elvanse kan orsaka yrsel, dåsighet och synstörningar inklusive ackommodationssvårigheter och dimsyn.
För fullständig information och priser, se www.fass.se.

För fullständig information och priser, se www.fass.se.
Datum för översyn av produktresumé: 2023-07-28

Kontakt: Takeda Pharma AB, infosweden@takeda.com, tel. 08-731 28 00, www.takeda.se.