Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Produktinformation

Intuniv depottablett 1 mg, 2 mg, 3 mg och 4 mg

Aktiv substans: Guanfacin
ATC-kod: C02AC02

Läs mer på FASS

movie_icon_2.svg

Intuniv® (guanfacin) Verkningsmekanism

 ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till: Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se

 

Intuniv 1 mg, 2 mg, 3 mg och 4 mg (guanfacinhydroklorid) depottabletter. ATC-kod: C02AC02, antihypertensiva medel, antiadrenerga preparat med central verkan. Indikation: Intuniv är avsett för behandling av ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn och ungdomar i åldern 6-17 år för vilka stimulantia inte är lämpliga, inte tolereras eller har visats vara ineffektiva. Intuniv måste användas som en del i ett omfattande ADHD-behandlingsprogram, som normalt omfattar psykologiska, pedagogiska och sociala åtgärder. Dosering och administreringssätt: Behandlingen måste påbörjas under överinseende av lämplig specialist på beteendestörningar hos barn och/eller ungdomar. Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Vänligen läs produktresumén för Intuniv innan förskrivning, särskilt avseende hypotoni, bradykardi, synkope, QTc- intervall, sedering, somnolens, självmordstankar, effekter på längd, vikt och kroppsmasseindex (BMI) samt hjälpämnen. Mycket vanliga biverkningar: Somnolens, huvudvärk, buksmärta och trötthet. Vanliga biverkningar: Minskad aptit, depression, ångest, affektlabilitet, sömnlöshet, insomni mitt i natten, mardrömmar, sedering, yrsel, letargi, bradykardi, hypotoni, ortostatisk hypotoni, kräkningar, diarré, illamående, förstoppning, buk-/magobehag, muntorrhet, utslag, enures, irritabilitet, minskat blodtryck och viktökning. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Intuniv kan ha måttlig till påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Guanfacin kan orsaka yrsel och somnolens. Dessa effekter förekommer huvudsakligen vid behandlingsstart och kan förekomma mindre ofta när behandlingen fortsätter. Synkope har också observerats. Patienterna ska varnas för dessa möjliga biverkningar och om de påverkas ska de rådas att undvika dessa aktiviteter. Rx, (F). Subventioneras endast när svar på tidigare behandling med centralstimulerande medel och atomoxetin bedöms vara kliniskt otillräckligt, eller när behandling med dessa är olämpligt. Datum för senaste översyn av SPC: 06/2020. Vid förskrivning och för mer information om varningar och försiktighet, graviditet och amning, biverkningar, förpackningar och aktuella priser, se www.fass.se.

Kontakt: Takeda Pharma AB, infosweden@takeda.com.